Invajo


Diversifierade intäktsströmmar och kunder bäddar för fortsatt tillväxt

Invajo Technologies AB utvecklar en onlinebaserad mjukvara som används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Dagens lösningar för att hantera deltagare och bokningar är smala och situationsanpassade. Invajos plattform löser detta problem genom att erbjuda en flexibel helhetslösning för hanteringen av digitala event, webinars eller fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag av alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner främst i Sverige men Bolaget är även aktiva internationellt. Invajo står nu inför en potentiellt stark tillväxtsresa, Bolaget har historiskt visat en stigande ARR (Annual Recurring Revenues) och genom lansering av en uppgraderad plattform under 2020 introduceras två nya intäktskällor. Analyst Group estimerar att nettoomsättningen stiger till ca 51 MSEK år 2024 och genom tillämpad målmultipel härledd från en relativvärdering, samt en applicerad diskonteringsränta, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 12,3 kr i ett Base scenario.

  • Adresserar en miljardmarknad i god tillväxt

Invajo adresserar två omfattande globala marknader i tillväxt. Marknaden för event management software värderades till 5,7 MdUSD 2019, och förväntas växa till 11,4 mdUSD år 2024, med en uppskattad genomsnittlig årlig tillväxttakt om ca 15 % mellan 2019-2024. Invajo riktar sig även mot marknaden för webinar och webcast, d.v.s. video-sändningar streamat över internet, en marknad som också förväntas växa i snabb takt i och med den ökande digitaliseringen. Mellan perioden 2016 till och med 2023 förväntas webinar-marknaden växa med i genomsnitt 8 % per år och nå ett värde av 800 MUSD år 2023, främst drivet av att företag nu i större utsträckning förväntas implementera fler digitala möten. Globala pandemier som tvingar människor att arbeta hemifrån, såsom den nuvarande Coronapandemin, har också en stor påverkan på användningen av digitala mötestjänster på kort sikt där användningen av dessa ökat kraftigt.

  • Tillämpad tillväxtstrategi förväntas bära god frukt

En viktig drivare till fortsatt tillväxt är Invajos strategi, s.k. product-led growth, vilket innebär att själva produkten driver tillväxten. Med det menas att en användares upplevelse av tjänsten och dess funktionalitet ska vara så pass god att användarna själva genererar den fortsatta spridningen och tillväxten genom den egna användningen och rekommendationer. Kan Invajo framgångsrikt kapitalisera på denna strategi så kan det driva en stark tillväxt till en låg Customer Acquistion Cost (CAC), vilket i sin tur bidrar till en högre rörelsemarginal över tid.

  • Triggers kommande 12 månader

Invajo kommer under året 2020 att lansera en ny version av plattformen vilket kommer innebära nya möjligheter för distribution och öppna upp för nya intäktsströmmar. De adderade distributionsspåren, benämns PaaS (Platform as a Service) och Peer.

  • Konjunkturkänslig och konkurrensutsatt marknad

Riskerna Invajo möter på kort sikt är bl.a. den förväntade lägre investeringsviljan bland företag. Särskilt som en del av de kunder som Invajo adresserar arbetar med fysiska event rimligen borde vara klart negativt drabbade i och med rådande läge. På längre sikt är det även viktigt att nämna att marknaden består av andra aktörer med liknande erbjudanden, där konkurrenseffekten kan komma att påverka Invajos tillväxt.