GPX Medical


Spin-off med med möjlighet till hög värdeutväxling

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

  • Förväntad lansering under 2023

GPX Medical står inför en kommersialiseringsfas, där Bolaget under 2023 förväntas lansera sin produkt NEOLA®. Den potentiella marknaden för Europa och USA bedöms uppgå till över 29 000 NICU-vårdplatser. Vid endast 1 % marknadsandel för GPX Medical, skulle det innebära ca 290 NEOLA® fördelat på lika många vårdplatser. Med en genomsnittlig prissättning om 55 000 EUR skulle det innebära över 160 MSEK i försäljning för GPX Medical, exklusive intäkter från förbrukningsvaror.

  • Höga bruttomarginaler påvisar kundnyttan

GPX Medical konkurrerar idag primärt med manuell observation genom rutinmässig lungröntgen och blodprovstagning, och avsaknaden av tekniska alternativ medför en gynnsam konkurrenssituation. GPX Medical kan således ta bra betalt för sina produkter och estimeras ha en hög bruttomarginal, inom intervallet 70-80 %, på medellång och lång sikt.

  • Adresserar en marknad om 586 MEUR

Marknaden beräknas expandera med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om fem procent från 2018 till 2026 för att då uppgå till omkring 2,5 mdUSD. NEOLA® (inklusive förbrukningsvaror) uppskattas adressera en marknad om 586 MEUR årligen inom hemmamarknaderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA sammanlagt.

  • Stärkt kassa vid fulltecknad emission

Med en antagen burn rate om 0,9 MSEK/månad framgent, och med hänsyn till utgående kassan under juni om 2,6 MSEK, kapitaltillskottet under september om ca 20,41 MSEK (exkl. övertilldelningsoption om 3,4 MSEK) samt ytterligare potentiellt ca 28 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner under oktober 2021, skulle det innebära att GPX Medical är finansierade fram tills kommersialiseringsåret 2023, allt annat lika.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.